دانشگاه فنی و حرفه ای

پیش ثبت نام کاردانی پیوسته / ناپیوسته و کارشناسی ناپیوسته

لطفا برای ورود به پیش ثبت نام ، یکی از سرورها را انتخاب نمایید.
دانشجویان مقطع کارشناسی که اول کد ملی آنها صفر است ، بدون صفر اول کد ملی خود را وارد نمایند

سرور شماره یک

سرور شماره دو

سرور شماره سه